Oznamy mesta

Výberové konanie – riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok

                                                                                                        MESTO KEŽMAROK

                                                                               Hlavné námestie č. 1, 060 01  Kežmarok

                                                                                                     v y h l a s u j e

 v zmysle  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia

 • 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                                        VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2022

                                                                                                   na obsadenie funkcie

                                                    riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok

 

 

Miesto výkonu práce: Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, 060 01  Kežmarok

Rámcová náplň práce: Výkon činností štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie Mesta Kežmarok – Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, 060 01  Kežmarok.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 • stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienok zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • päť rokov pedagogickej činnosti
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činností zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva
 • komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné schopnosti
 • znalosť práce s PC

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, o splnení podmienok zaradenia do kariérového stupňa a o výkone pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Druh pracovného pomer: hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:  podľa dosiahnutej praxe, min. 910,- €

 

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

 

Termín a miesto podania žiadosti:

 Záujemcovia môžu zaslať žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v termíne do 15.03.2022 na adresu:

 

MESTO KEŽMAROK

Hlavné námestie č. 1

060 01  Kežmarok

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka, Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok – NEOTVÁRAŤ“

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Kežmarku dňa 22.02.2022

 

PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK, MBA

primátor mesta

 

Vyhlásenie výberového konania: 22.02.2022

Zverejnenie výberového konania: 22.02.2022