Oznamy mesta

Ponuka práce, vedúci/vedúca právneho oddelenia

Ponuka práce

 

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu:

vedúci/vedúca právneho oddelenia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, právnická fakulta
 • minimálne 3 roky riadiacej praxe
 • minimálne 5 rokov odbornej praxe
 • bezúhonnosť
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť správneho, občianskeho, obchodného a pracovného práva, vrátane zákona o obecnom zriadení, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie metodické usmernenia, vyhlášky a právne normy potrebné pre riadenie oddelenia
 • počítačové zručnosti na bežnej užívateľskej úrovni v oblasti textových a tabuľkových programov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • riadiace a organizačné schopnosti
 • dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť
 • zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok

Predpokladaný nástup: 01.01.2023

Hlavná pracovná činnosť:

 • riadenie a zodpovednosť za činnosť oddelenia
 • metodická činnosť v oblasti práva

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 8. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 914,- eur do  1096,50 eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe,  15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy, príplatok za riadenie v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej  bude zamestnanec zaradený,   možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený.

Záujemcovia môžu zaslať  žiadosť v termíne do 30.11.2022 na adresu:

Mestský úrad Kežmarok

Hlavné námestie č.1

060 01  Kežmarok

Obálku je potrebné označiť:

„NEOTVÁRAŤ“  Ponuka:  vedúci/vedúca právneho oddelenia

 

                                                                       PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK, MBA
                                                                                     primátor mesta