Oznamy mesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centrum voľného času Kežmarok

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Centrum voľného času Kežmarok,

Gen. Štefánika 47, Kežmarok

 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok

podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon č. 552/2003 Z.z.“) a v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.)

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

• Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca – § 10, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec § 39 zákona č.138/2019 Z. z., • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. Iné kritéria a požiadavky: • bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15, § 15a, § 15b zákona č. 138/2019 Z. z., • zdravotná spôsobilosť § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z., • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva -riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, činnosť centra voľného času a pod.), • aktívna znalosť práce s počítačom a schopnosť používať internet, • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

Mesto Kežmarok | Hlavné námestie 1 | 060 01 Kežmarok | IČO: 00326283

Tel.: 052/7896514 kl.115 | E-mail: lucia.troppova@kezmarok.sk

www.kezmarok.sk

• predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja Centra voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok podľa §4 ods.1 zákona č.596/2003 Z. z., • asertivita, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, • štruktúrovaný profesijný životopis, • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja centra voľného času, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z., • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. Doplňujúce informácie pre uchádzačov: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov. Termín a miesto podania žiadosti: • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu: Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok

Mesto Kežmarok | Hlavné námestie 1 | 060 01 Kežmarok | IČO: 00326283

Tel.: 052/7896514 kl.115 | E-mail: lucia.troppova@kezmarok.sk

www.kezmarok.sk

• termín podania prihlášok do 21.12.2022 do 12.00 hod. • obálku označte heslom „ Výberové konanie- Centrum voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok – NEOTVÁRAŤ“ Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania. Ďalšie informácie: Oddelenie školstva, mládeže a športu, lucia.troppova@kezmarok.sk, t.č. 0915 751 153 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA primátor mesta Kežmarok 28.11.2022