Oznamy mesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Organizácia
Základná škola Dr. Daniela Fischera 2

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok

podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon č. 552/2003 Z.z.“)  a  v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.)

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca – § 10, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec § 39 zákona č.138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b)  a § 15, § 15a, § 15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva -riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl  a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
 • aktívna znalosť práce s počítačom a schopnosť používať internet,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • asertivita, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Termín a miesto podania žiadosti:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu:

Mesto Kežmarok

Hlavné námestie 1

060 01 Kežmarok

 • termín podania prihlášok do 30.09.2022 do 12.00 hod.
 • obálku označte heslom „ Výberové konanie- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok – NEOTVÁRAŤ“

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania.

Ďalšie informácie: Oddelenie školstva, mládeže a športu, lucia.troppova@kezmarok.sk, t.č. 0915 751 153

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA

primátor mesta

Kežmarok 08.09.2022