Oznamy mesta

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v objekte Denného detského sanatória, na ulici Záhradná 1398/2, 060 01 Kežmarok, pre Ambulanciu klinickej psychológie – NTZ, s.r.o., Lúčna 123/37, 060 01 Malý Slavkov

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory: ambulancia o výmere 16,55 m2, chodba o výmere 8,46 m2, WC o výmere 1,33 m2, zádverie o výmere 1,91 m2, spolu o celkovej výmere 28,25 m2 v objekte Denného detského sanatória, na ulici Záhradná 1398/2, 060 01 Kežmarok, za účelom pokračovania v činnosti Ambulancie klinickej psychológie, pre Ambulanciu klinickej psychológie – NTZ s.r.o., Lúčna 123/37, 060 01 Malý Slavkov, IČO: 54789524, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov: ambulancia o výmere 16,55 m2, chodba o výmere 8,46 m2, WC o výmere 1,33 m2, zádverie o výmere 1,91 m2, spolu o celkovej výmere 28,25 m2 v objekte Denného detského sanatória, na ulici Záhradná 1398/2, 060 01 Kežmarok, za účelom pokračovania v činnosti Ambulancie klinickej psychológie, po prebratí od Mgr. Gabriely Schwartzovej a pokračovanie v spolupráci s Denným detským sanatóriom s.r.o.

O prenájme nebytových priestorov bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rokovať na svojom najbližšom zasadnutí.

 

                                                                                              

                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

                                                                                                              primátor mesta