Oznamy mesta

OZNAM O APLIKÁCII HNOJÍV NA ÚZEMÍ MESTA KEŽMAROK

Oddelenie
Kultúra

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok Vám dáva na vedomie predbežný harmonogram aplikácie hnojív (organických) podľa zákona 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, v súlade s vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Obdobie: September 2023, deň: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,28.

Predmetný harmonogram môže byť pozmenený podľa aktuálnych poveternostných a technických podmienok.