Oznamy mesta

Oznámenie o dražbe

Oznámenie o dražbe

Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, JUDr. Jaroslav Špička , Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou vyhlasuje na základe rozhodnutia súdu č. 11Up/1697/2021, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dražbu nehnuteľnosti, a to dňa 17. 01. 2023 o 10:00 hod. 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Kežmarok, okres Kežmarok, mesto Kežmarok, na LV č. 3390, parc. č. 1537, druh: pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 356m2 ,  stavby 9 Bytový dom, súpisné č. 1370 na parcele č. 1537, byt vchod 21, 9. p. číslo 16.

Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 11. 01. 2023 o 14:00 hod. v mieste kde sa nehnuteľnosti nachádzajú. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Okulka 24/11, Vranov nad Topľou, telefonicky na čísle 0951 372 419, 0905 673 194 alebo elektronicky na e-mailovej adrese jaroslav.spicka@ske.sk