Oznamy mesta

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-DP,PP

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

 02.11.2023 

 

                    Dušan Pták, narodený 14.01.1968

                    Peter Pták, narodený 05.03.1970

                    

                    

                                       

                    

                    

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok