Oznamy mesta

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

          27.01.2023 

 

                   Ján Ihnačák, narodený 25.10.1976

                   Michal Ihnačák, narodený 04.08.1973

                   Slavomír Ihnačák, narodený 04.05.1971

 

                  

                  

                  

                  

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok