Oznamy mesta

Ponuka práce

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu: projektový manažér

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – znalosť anglického jazyka: stupeň min. B2

– bezúhonnosť

– počítačové zručnosti

– zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť v rozhodovacej činnosti, komunikačné zručnosti, verejná prezentácia

– strategické a koncepčné myslenie, zmysel pre detail

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 7. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 884,50 eur do 1061,- eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, 15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy, možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený.

Požadované doklady:

– žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list)

– štruktúrovaný životopis

– fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Hlavná pracovná činnosť :

– pravidelné sledovanie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok alebo žiadostí o dotácie

– príprava projektových žiadostí z rôznych finančných nástrojov

– koordinácia projektov

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 21.07.2023 poštou na adresu: Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: prednosta@kezmarok.sk V prípade zaslania žiadosti poštou je potrebné na obálke označiť:

„NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: projektový manažér

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

primátor mesta