Oznamy mesta

Ponuka práce na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu: riaditeľ/riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, zameranie: manažment, ekonomika a riadenie, sociálna práca, právo

– bezúhonnosť

– rámcová znalosť platných právnych predpisov z oblastí sociálnych služieb, verejnej správy a samosprávy, rozpočtových pravidiel

– počítačové zručnosti

– samostatnosť v rozhodovacej činnosti, schopnosť viesť kolektív, zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť

– prax v sociálnej oblasti a riadiaca prax výhodou

– vodičský preukaz skupiny B

Platové podmienky:

Funkčný plat od 1.750,- € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Požadované doklady:

– žiadosť o prijatie do zamestnania

– štruktúrovaný životopis

– motivačný list

– fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Hlavná pracovná činnosť :

– riadenie, organizovanie a kontrola činnosti organizácie

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Predpokladaný nástup: 01.10.2023

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 15.09.2023 poštou na adresu: Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: prednosta@kezmarok.sk V prípade zaslania žiadosti poštou je potrebné na obálke označiť:

„NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: riaditeľ/riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

primátor mesta