Oznamy mesta

Ponuka práce, odborný referent v oblasti umenia a kultúry, komunikácie a propagácie

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu: odborný referent v oblasti umenia a kultúry, komunikácie a propagácie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore masmédiá
 • minimálne dva roky praxe v oblasti kultúry alebo masmediálnej komunikácie
 • bezúhonnosť
 • počítačové zručnosti
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, kreativita, samostatnosť v rozhodovacej činnosti, organizačné schopnosti

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 7. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 884,50 eur do  1061,- eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe,  15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy,  možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený.

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list)
 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Hlavná pracovná činnosť :

 • organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí
 • koordinácia prác a služieb pri realizácií kultúrnych a vzdelávacích podujatí
 • zabezpečovanie propagácie podujatí na úseku komunikácie a propagácie
 • realizácia úloh na úseku komunikácie a propagácie

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Záujemcovia môžu zaslať  žiadosť v termíne do 14.07.2023 poštou na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01  Kežmarok

prípadne elektronicky na e-mailovú adresu:  prednosta@kezmarok.sk

V prípade zaslania žiadosti poštou je potrebné na obálke označiť:

„NEOTVÁRAŤ“  Ponuka: odborný referent v oblasti umenia a kultúry, komunikácie a propagácie

 

                                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

                                                                                                  primátor mesta