Oznamy mesta

Ponuka práce referent OSV

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu: referent oddelenia sociálnych vecí

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa
  • bezúhonnosť
  • rámcová znalosť platných právnych predpisov
  • počítačové zručnosti
  • zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť v rozhodovacej činnosti
  • prax vo verejnej správe, resp. v sociálnej oblasti vítaná

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 6. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 835,50 eur do  1003,- eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe,  15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy,  možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania (motivačný list)
  • štruktúrovaný životopis
  • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Hlavná pracovná činnosť :

Zabezpečovanie výkonu opatrovateľskej služby na úrovni mesta, komplexná agenda na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, činnosti na úseku opatrovníctva v prípadoch, kde je mesto ustanovené súdom ako opatrovník osoby obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony.

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Záujemcovia môžu zaslať  žiadosť v termíne do 15.06.2023 poštou na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01  Kežmarok

 

prípadne elektronicky na e-mailovú adresu:  prednosta@kezmarok.sk

V prípade zaslania žiadosti poštou je potrebné na obálke označiť:

„NEOTVÁRAŤ“  Ponuka: referent oddelenia sociálnych vecí

 

 

                                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

                                                                                                  primátor mesta