Oznamy mesta

Ponuka práce samostatný odborný referent ORMaV

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu: samostatný odborný referent oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonického, stavebného, krajinárskeho, alebo dopravného zamerania (pre oblasť stavebníctva);

–          osobitný kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky č. 547/2003 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu vítaný

(nie je podmienka);

 • bezúhonnosť;
 • rámcová znalosť platných právnych predpisov;
 • počítačové zručnosti;
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť v rozhodovacej činnosti;
 • strategické a koncepčné myslenie, zmysel pre detail;
 • odborná prax v štátnej správe, resp. samospráve nie je nevyhnutnosťou, ale výhodou;
 • skúsenosti z projekčného prostredia je vítaná (nie je nevyhnutnosťou);
 • pozícia je vhodná pre absolventa.

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 7. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 884,50 eur do  1061,- eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe,  15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy,  možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený.

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list);
 • štruktúrovaný životopis;
 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky      č. 547/2003 Z. z., ak ho uchádzač má k dispozícií
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Hlavná pracovná činnosť :

 • výkon funkcií stavebného úradu I. stupňa na zverenom úseku v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov;
 • zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zák. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávajúcich predpisov;
 • spolupráca pri tvorbe urbanistických, architektonických, stavebných, krajinárskych a dopravných koncepcií rozvojových plánov mesta;
 • spolupráca pri spracovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta;
 • spolupráca pri príprave stanovísk k predkladaným zámerom / projektom;
 • spolupráca pri príprave substanovísk mesta k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií, alebo iných koncepčných dokumentov;
 • spolupráca pri tvorbe koncepčných dokumentov (prezentácií) mesta z hľadiska urbanizmu, architektúry pozemných stavieb,  inžinierskych stavieb, krajinnej architektúry a dopravnej infraštruktúry rôznych mierok;
 • príprava štandardov a kompetenčných modelov pre prípravu projektov, kontrolu ich koordinácie naprieč úradom;
 • spolupráca pri komunikácií, koordinácií externých projektových tímov a iných odborníkov v rámci všetkých stupňov projektu (od konceptu po realizáciu);
 • spolupráca pri tvorbe a vyhodnocovaní zadaní pre architektonické súťaže, analytická činnosť, vyhodnocovanie dát z 2D a 3D modelu;
 • príprava a správa projektových rozpočtov;
 • inžinierska činnosť a komunikácia s dotknutými úradmi, resp. tretími stranami v rámci pripravovaných projektov;
 • (digitálny) projektový manažment;

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Záujemcovia môžu zaslať  žiadosť v termíne do 15.06.2023 poštou na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01  Kežmarok

 

prípadne elektronicky na e-mailovú adresu:  prednosta@kezmarok.sk

V prípade zaslania žiadosti poštou je potrebné na obálke označiť:

„NEOTVÁRAŤ“  Ponuka: samostatný odborný referent oddelenia rozvoja mesta a výstavby

 

 

 

                                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

                                                                                                  primátor mesta