Oznamy mesta

Predaj nehnuteľnosti – polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku

Oddelenie
Kultúra

MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 13765/77794. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6257 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.

Minimálna kúpna cena: 67 603,41 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.08.2023 do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk

Bližšie informácie: nikoleta.celarova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 20 alebo 0905 903 019