Oznamy mesta

Predkladanie žiadostí o dotácie na športovú činnosť v zmysle VZN č. 3/2016 a VZN č. 8/2016

Oblasť: Šport

Do 30.09.2023 je termín podľa VZN 3/2016 a VZN 8/2016 na podávanie dotácií z rozpočtu mesta Kežmarok na športovú činnosť:

Detí a mládeže do 23 rokov – samostatná žiadosť – povinná príloha Zoznam členov klubu do 23 rokov s trvalým bydliskom!!!

Dospelých – samostatná žiadosť

Forma:

Žiadosti sa predkladajú vo forme, ktorá je určená vo VZN č. 3/2016 na predpísanom tlačive s prílohami.

Miesto podávania žiadostí:

V uvedenom termíne je potrebné doručiť žiadosť do podateľne Mestského úradu v Kežmarku v písomnej forme.

Mesto Kežmarok upozorňuje žiadateľov, že podanie žiadosti nezakladá právo žiadateľa na pridelenie finančných prostriedkov.

V Kežmarku, dňa 22.09.2023

Mgr. Lucia Troppová

Vedúca odd. školstva, mládeže a športu