Oznamy mesta

Voľné pracovné miesto: Učiteľ techniky a telesnej a športovej výchovy

Organizácia
Základná škola Dr. Daniela Fischera 2

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov zamestnávateľa:  Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Adresa: Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok

Kontakt: 0911 302 930, 052 / 4523029, zsfischera@zsfiskk.sk

Kategória zamestnanca: Učiteľ techniky a telesnej a športovej výchovy

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – učiteľ druhého stupňa základnej školy

Zoznam požadovaných dokladov:
– Žiadosť o prijatie do zamestnania
– Životopis
– Kópie dokladov o ukončenom vzdelaní
– referencie z predchádzajúcich zamestnaní (ak sú k dispozícii)
– Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:
– pozitívny vzťah k práci
– psychická odolnosť
– spolupráca v kolektíve
– flexibilita
– zodpovednosť a spoľahlivosť
– výhodou je skúsenosť s využívaním inovatívnych metód práce
– práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft, Word, Excel, Power Point)
– ovládanie štátneho jazyka
– zdravotná spôsobilosť (pred nástupom do zamestnania)
– bezúhonnosť (pred nástupom do zamestnania)
Termín nástupu 01.09.2023
Ďalšie informácie –

Podanie žiadosti: Žiadosti s potrebnými dokladmi posielajte VÝLUČNE E-MAILOM na: zsfischera@zsfiskk.sk

Uzávierka prijímania prihlášok je 24.07.2023. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor dňa 31.07.2023.

Mgr. Zlatica Scherfel, M.A.
riaditeľka školy

Kežmarok, 04.07.2023