Oznamy mesta

Výberové konanie č. 1_2023 riaditeľ riaditeľka ZPS a ZOS Kežmarok

MESTO KEŽMAROK

Hlavné námestie č. 1, 060 01  Kežmarok

 

 

v y h l a s u j e

 

 

podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2023

 

 

na funkciu  riaditeľa/riaditeľky Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, zameranie: manažment, ekonomika a riadenie, sociálna práca
 • bezúhonnosť
 • rámcová znalosť platných právnych predpisov z oblastí sociálnych služieb, verejnej správy a samosprávy, rozpočtových pravidiel
 • počítačové zručnosti
 • samostatnosť v rozhodovacej činnosti, schopnosť viesť kolektív, zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť
 • prax v sociálnej oblasti a riadiaca prax výhodou
 • vodičský preukaz skupiny B

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 8. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 978,- eur do  1173,50 eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe,  5% príplatok za v súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z.z.,  riadiaci príplatok, možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený.

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

Termín a miesto podania žiadosti:

 

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v termíne do 15.06.2023 na adresu:

MESTO KEŽMAROK

Hlavné námestie č. 1

060 01  Kežmarok

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok – NEOTVÁRAŤ“

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Kežmarku dňa 16.05.2023

 

 

 

                                                                                    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

                                                                                                  primátor mesta