Oznamy mesta

Výsledky volieb do Mestskej školskej rady v Kežmarku

V zmysle zákona 596/2003 obec zriaďuje obecnú školskú radu. Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 24 od. 1: „Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.“
Podľa § 24 ods. 6 zákona 596/2003/ Z.z.: „Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva môže byť zriadená obecná školská rada aj pri počte škôl a školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch školských obvodoch.“ Za zriadenie OŠR je zodpovedná obec.
Podľa § 24 ods. 7 zákona š. 596/2003 Z.z.: „Obecná školská rada sa vyjadruje:
a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,
d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.“
g) OŠR plní funkciu rady školy k školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je ustanovená.“
OŠR má mať 11 členov – 4 z riaditeľov škôl, kandidáti sú všetci riaditelia, – 2 zástupcovia z radov rodičov, navrhujú všetky rady škôl 1 zástupcu, – 3 zástupcovia rád škôl, – 2 delegovaní zástupcovia mesta.
Voľba prebieha za každú skupinu zvlášť. Volia predsedovia všetkých rád škôl. Nového predsedu územnej školskej rady volí nová OŠR. Ustanovenie OŠR zabezpečuje obec. Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky. Náklady na činnosť obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce.
Do Mestskej školskej rady v Kežmarku boli 25.04.2023 zvolení nasledujúci kandidáti:
Za riaditeľov:
1) Mgr. Elena Malinová ( MŠ Možiarska)
2) Mgr. Zlatica Scherfel, M.A. ( ZŠ Dr. Daniela Fischera)
3) PaedDr. Dušan Tokarčík ( ZŠ s MŠ Nižná brána)
4) Mgr. Bc. Sylvia Pavligová ( MŠ Kuzmányho)
Za rodičov:
1) Anton Volák ( MŠ Cintorínska)
2) Katarína Šromovská ( MŠ Možiarska)
Za predsedov rád škôl:
1) PhDr. Jana Duľová ( MŠ Možiarska)
2) Mgr. Jana Szentiványiová ( ZŠ s MŠ Nižná brána)
3) Mgr. Mária Kovalčíková ( ZŠ Grundschule)
Na mestskom zastupiteľstve 05.05.2023 boli delegovaní:
1) Ing. Vojtech Wagner
2) Mgr. Lucia Troppová

Ustanovujúce zasadnutie sa uskutoční 01.06.2023. Na tomto zasadnutí si členovia zvolia predsedu.

Spracovala: Mgr. Troppová Lucia