Oznamy mesta

Výzva na voľby členov Mestskej školskej rady v Kežmarku

Mesto Kežmarok v zmysle § 24 ods. 6, § 25 ods.8 a 9 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výzvu na voľby členov Mestskej školskej rady v Kežmarku

V súlade s ustanovením § 25 ods. 8 a 9 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počet členov mestskej školskej rady je 11 v zložení:

  • 4 zvolení zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení
  • 2 zvolení zástupcovia z rodičov
  • 3 zvolení zástupcovia predsedov rád škôl a školských zariadení
  • 2 delegovaní zástupcovia mesta

Členov mestskej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl, zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách tajným hlasovaním. Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb požiada obec príslušné rady škôl o návrh kandidátov do mestskej školskej rady.

Voľby do Mestskej školskej rady v Kežmarku sa uskutočnia 25.04.2023. Voľby zabezpečuje Mesto Kežmarok. O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA

 primátor mesta Kežmarok