Oznamy mesta

Výzva Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

Oddelenie
Kultúra

Milí občania !

Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je
zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov
v prírodnom prostredí.
Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi najmä
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť príkazy a dodržiavať zákazy na
označených miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň
na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve.
Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Je príčinou vzniku veľkého
množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym
zraneniam osôb. Lesné požiare sú obzvlášť nebezpečné a komplikované na ich likvidáciu,
pretože hasiči častokrát musia zdolávať veľmi ťažké terény, vysporiadať sa s nedostatkom
vhodných vodných zdrojov, ktorými by dokázali zlikvidovať takéto požiare a z tohto dôvodu
je potrebné nasadiť veľké množstvo síl a prostriedkov. Občania svojim nezodpovedným
a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok susedov a
prírodu.
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku upozorňuje na rešpektovanie Zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a občanov týmto
vyzýva, aby :
nevypaľovali trávu ani iné suché porasty
nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže
rozšíriť
nefajčili v lesoch
na kladenie ohňa v prírode využívali len ohniská na to určené a tiež nezakladali oheň
priamo v lese
aby pri odchode ohniská dôkladne uhasili
v prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať hasičskú jednotku
na telefónnych číslach 112, 150 alebo je potrebné ohlásiť požiar na najbližšej
ohlasovni požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku ďalej upozorňuje
občanov, že v prípade zistenia porušenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, môžu orgány vykonávajúce štátny požiarny
dozor v súvislosti s ochranou lesa uložiť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky
100,- €, v priestupkovom konaní až do výšky 331,- € a právnickej osobe a fyzickej osobe –
podnikateľovi v správnom konaní do výšky 16 596,- €.

plk. Ing. Eduard Kolodzej
riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku