Oznamy mesta

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-SR,PR,SM

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

 09.07.2024 

 

                    Stanislava Repelová, narodená 01.05.1979

                    Petra Repelová, narodená 05.01.2000

                    Sofia Magerová, narodená 03.03.2010

                  

                    

                    

                  

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok