Oznamy mesta

Ponuka práce – Opatrovateľka v domácnosti

Mesto Kežmarok príjme zamestnanca/ zamestnankyňu na pozíciu: Opatrovateľka v domácnosti

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky podľa § 84 ods. 8 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

 • vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
 • absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k seniorom
 • prax vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis s  podrobným  vymedzením  dosiahnutej praxe  a  vzdelania
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní alebo o absolvovaní kurzu
 • písomný súhlas uchádzača  na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Hlavná pracovná činnosť: opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

 

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

 

Predpokladaný nástup: 01.07.2024  

 

Platové podmienky: funkčný plat 833,50 Eur + osobný príplatok v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Záujemcovia môžu zaslať  žiadosť v termíne do 21.06.2024 poštou na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01  Kežmarok

prípadne elektronicky na e-mailovú adresu:  prednosta@kezmarok.sk

V prípade zaslania žiadosti poštou je potrebné na obálke označiť:

„NEOTVÁRAŤ“  Ponuka: Opatrovateľka v domácnosti

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta