Oznamy mesta

Ponuka práce – Terénny sociálny pracovník

Mesto Kežmarok príjme zamestnanca/ zamestnankyňu na pozíciu: Terénny sociálny pracovník

Kvalifikačné predpoklady :

minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

 

Iné kritéria a požiadavky:

  • prax vo verejnej správe, resp. v sociálnej oblasti vítaná
  • skúsenosti so sociálnou prácou v teréne
  • počítačové zručnosti
  • flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
  • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme
  • občianska bezúhonnosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis s  podrobným  vymedzením  dosiahnutej praxe  a  vzdelania
  • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača  na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Hlavná pracovná činnosť: Aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny, posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby, poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému a pod.

 

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 3. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 736,50 eur do  884,- eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe,  15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy,  možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený.

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

 

Predpokladaný nástup:  01.07.2024 

 

Záujemcovia môžu zaslať  žiadosť v termíne do 21.06.2024 poštou na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01  Kežmarok

prípadne elektronicky na e-mailovú adresu:  prednosta@kezmarok.sk

 

V prípade zaslania žiadosti poštou je potrebné na obálke označiť:

„NEOTVÁRAŤ“  Ponuka: terénny sociálny pracovník

                                                                                    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

                                                                                                  primátor mesta