Oznamy mesta

Predbežný harmonogram aplikácie hnojív (organických) podľa zákona 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok Vám dáva na vedomie predbežný harmonogram aplikácie hnojív (organických) podľa zákona 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, v súlade s vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Obdobie: Apríl 2024, deň: 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,30.

Predmetný harmonogram môže byť pozmenený podľa aktuálnych poveternostných a technických podmienok.