Podujatia

Prihláste svoju prácu do Literárneho Kežmarku 2023

6666

MESTO KEŽMAROK a SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

vyhlasujú v rámci 58. ročníka Literárneho Kežmarku

LITERÁRNU SÚŤAŽ

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na Slovensku

a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

I. kategória (2. – 5. ročník základných škôl) – poézia a próza

II. kategória (6. – 9. ročník základných škôl, príma – kvarta 8-ročných gymnázií) – poézia a próza

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročných gymnázií) – poézia a próza

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťažiaci môže poslať minimálne 2 a maximálne 5 vlastných básní,

alebo najviac 3 prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, typ písma Calibri, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku – próza, vľavo alebo na stred – poézia), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Každú prácu označte samostatným úvodným listom, na ktorý uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Práce je potrebné zaslať elektronicky. Tematicky sa súťaž nevymedzuje.

Práce sú hodnotené porotou anonymne.

ADRESA NA ZASIELANIE PRÁC

lk@literarnykezmarok.sk

UZÁVIERKA SÚŤAŽE

30. jún 2023

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

5. – 6. október 2023

Víťazi budú pozvaní do Kežmarku, kde budú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa na bohatom sprievodnom programe, besedách s porotou a dielňach tvorivého písania.

Informácie