Projekty

Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
30. decembra 2020

Poskytovateľ:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Dátum podania žiadosti: 30.12.2020

Predpokladaná realizácia projektu:  december 2020 – december 2023

Celkový rozpočet projektu:  1 010 128,83 €

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 959 622,39 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je osem samostatných aktivít v režime nakladania s dažďovými vodami a z technického hľadiska sú zároveň samostatnými stavebnými objektami:

  • SO1 – vodozádržné opatrenia pri cintoríne
  • SO2 – vodozádržné opatrenia pre areál hradného parku
  • SO3 – vodozádržné opatrenia pri Nižnej bráne
  • SO4 – vodozádržné opatrenia pri Garbiarskej ulici
  • SO5 – vodozádržné opatrenia pri Weilburskej ulici
  • SO6 – vodozádržné opatrenia pri Severnej ulici
  • SO7 – vodozádržné opatrenia pre areál ZŠ
  • SO8 – vodozádžné opatrenie parkovisko Dr. Alexandra

Pre jednotlivé objekty sa jedná o vytvorenie systému odvedenia zrážkových vôd zo striech objektov a vôd z ich okolia prostredníctvom sústavy dažďových zvodov a priekop zaústených do dažďových záhrad a nádrží určených na polievanie zelenej steny, alebo na iné závlahové využitie akumulovanej vody. Z pohľadu zmierňovania dopadov klimatickej zmeny a zároveň napomáhania výparu budú riešené najmä dažďové záhrady a zelené steny vo forme využitia plôch, ktoré bude upravené na výsadbu a využité pre vytvorenie vhodného a výpar podporujúceho celku. Súčasťou opatrení je aj riešenie mobiliáru vo forme lavičiek, zvýšených záhonov, stojanov na bicykle a odpadkových košov. Vodozádržné opatrenia majú takto funkciu znižovania povrchového odtoku zrážkových vôd a ich uchovania v mieste dopadu ale aj celkový pozitívny vplyv na klímu územia. Podružnou funkciou je tak nielen znižovanie povrchového odtoku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana územia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho odolnosti voči klimatickej zmene.

 

Projekt bol schválený.