Projekty

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
20. mája 2019

Operačný program: IROP

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2019-42

Realizácia projektu: júl 2020 – december 2022

Celkové oprávnené výdavky: 1 058 823,52 €

Schválená výška NFP: 1 005 882,34 €

 

Zhrnutie projektu:  

Prioritou a hlavným cieľom žiadateľa je poskytnúť obyvateľom v oprávnenom území komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb. Hlavnou aktivitou projektu je výstavba novej budovy CIZS Kežmarok. Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok zabezpečí poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti za účelom zlepšenia dostupnosti, efektivity a kvality zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti výstavbou nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Cieľovou skupinou projektu sú občania SR a predovšetkým obyvatelia regiónu. Výsledkom projektu je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých realizovaná dvomi ambulanciami, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť a špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, poskytovanie sociálneho poradenstva ako ambulantná sociálna služba a zázemie pre dve agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančné príspevku č. IROP/040-Z-302021W475-251/2019 bola podpísaná dňa 21.08.2019. Zmluva bola zverejnená na centrálnom registri zmlúv, s účinnosťou od 24.08.2019. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 19 mesiacov.

 

Projekt bol schválený.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 1 005 882,34 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

https://www.health.gov.sk/Titulka         http://www.mpsr.sk/