Projekty

Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
21. júna 2017

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum podania žiadosti: 21.06.2017

Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019

Celkový rozpočet: 530 816,92 €

Vlastné spolufinancovanie: 26 540,85 €

Schválená výška NFP: 504 276,07 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry. Implementáciou aktivity projektu mesto ako žiadateľ prispeje k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v meste Kežmarok a okolí a k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia. Prostredníctvom navrhnutej aktivity mesto Kežmarok plánuje začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste Kežmarok, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy.

Projekt rieši aktivitu Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v Kežmarku, a tá sa následne člení na vybudovanie:

• A.1. cyklistické komunikácie – budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami – dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 1,81 km,

• A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra –  39 kusov cyklostojanov.

Projekt bol schválený.

Galéria