Projekty

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
16. septembra 2019

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Dátum podania žiadosti: 16.09.2019

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Realizácia projektu: 05/2019 – 06/2023

Oprávnené výdavky projektu: 840 180,95 €

Schválená výška NFP: 798 171,90 €

Výška spolufinancovania: 42 009,05 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je v rámci špecifického cieľa 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania zlepšiť technickú vybavenosť v intraviláne mesta, a tým podporiť fyzickú, ekonomickú a sociálnu regeneráciu marginalizovaných rómskych komunít. Prostredníctvom stavebných prác sa vybudujú a zrekonštruujú pozemné komunikácie, ktoré zlepšia úroveň bývania a sprístupnia služby pre uvedené komunity. Projekt rieši urbanistické, výtvarné a stavebnotechnické práce na uliciach: Michalská, Huncovská, Hviezdoslavova, Dr. Fischera, Nižná brána, Tehelňa, Baštová, Dr. Alexandra, Vyšný mlyn, Továrenská.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003933 bola uzavretá dňa 30.12.2020 a účinná dňa 09.01.2021. Zmluva o dielo č. 123/2021 bola podpísaná dňa 19.04.2022, účinnosť nadobudla dňa 21.04.2022. Stavenisko bolo odovzdané dňa 19.09.2022 a realizácia hlavnej aktivity projektu sa ukončila dňa 30.06.2023, kedy bola stavba odovzdaná.

Projekt bol schválený.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 798 171,90 €.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.ludskezdroje.gov.sk                     www.minv.sk

Galéria