Projekty

IV. ročník Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov

Stav
Zrealizované
Dátum od
12. apríla 2018

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Výzva: Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018

Program: 2 „KULTÚRA“

Podprogram: 2.3 Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne)

Dátum podania žiadosti: 12.04.2018

Realizácia projektu: 29.09.2018

Celkový rozpočet projektu: 1 200,00 €

Schválená výška dotácie: 1 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Zámerom projektu je zorganizovanie IV. ročníka Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov, ktorého sa zúčastní cca 200 účinkujúcich seniorov z Popradu, Starej Ľubovne, Kežmarku, Svitu, Lendaku, Ždiaru a Bardejova.

 

Projekt bol ukončený.