Projekty

Kežmarok mesto kultúry 2019 – prípravná fáza

Stav
Pripravované
Dátum od
15. januára 2018

Poskytovateľ: Fond na podporu umenia

Dátum podania žiadosti: 15.01.2018

Výška požadovanej dotácie: 9 755,00 €

Výška spolufinancovania: 2 439,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Zámerom projektu je dlhodobá podpora rozvoja kultúry a umenia v meste Kežmarok, rozšírenie existujúcich aktivít o nové druhy a formy umenia, prezentácia rôznych foriem súčasného umenia a tradičnej kultúry s medzinárodným a celoslovenským presahom (spolupráca s partnerskými mestami), a tým rozšíriť publikum, a to prostredníctvom zapojenia čo najvyššieho počtu organizácií mesta, teda základné a stredné umelecké školy, folklórne súbory, múzeá, galérie a tiež farské úrady. Prínosom projektu je podpora talentov mládeže a občanov mesta, ktorí budú zapojení do realizácie projektu, aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, oboznámenie návštevníkov s folklórom a tradíciami typickými pre naše mesto, rozvoj cestovného ruchu v meste. Hlavným cieľom projektu je spropagovanie mesta Kežmarok, ako mesta kultúry, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie povedomia o histórii, kultúre a tradíciách. Cieľovou skupinou budú samotní obyvatelia mesta (cca 15 000) a obyvatelia regiónu všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia. Taktiež návštevníci počas festivalu EĽRO (cca 60 000) a turistickej sezóny (cca 40 000). Medzi cieľové skupiny patria deti od útleho veku až po zrelú generáciu a všetkých sociálnych postavení. Dôležitou skupinou sú aj profesionáli, riaditelia festivalov, vystúpení, tvorcovia programov, organizátori, účinkujúci zo Slovenska i zahraničia, výtvarníci, remeselníci a pod.

 

Projekt nebol podporený.