Projekty

Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok

Stav
Zrealizované
Dátum od
21. augusta 2018

  

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OP KZP-PO4-SC441-2018-39

Dátum podania žiadosti: 21.08.2018

Realizácia projektu: 2019 – 2020

Celkové oprávnené výdavky: 26 000,00 €

Schválená výška NFP: 24 700,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu „Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok“ je prostredníctvom vypracovania a prijatia Nízkouhlíkovej stratégie vytvoriť rámec pre boj proti klimatickým zmenám na riešenom území. Prípravou strategického dokumentu bude môcť mesto Kežmarok v budúcnosti riadiť vlastný prístup k využitiu finančných nástrojov, ktoré budú smerované na mestá a obce s cieľom redukcie skleníkových plynov a zvládania dopadov zmeny klímy na život jeho obyvateľov. Miestom realizácie projektu je mesto Kežmarok. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a územie samotné s počtom obyvateľov 15 856 (zdroj: evidencia obyvateľstva mesta Kežmarok k 20. 6. 2018, program CG ISS).

Predmetom projektu je vypracovanie strategického dokumentu, ktorý zmonitoruje stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové aktivity a opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Lokálna nízkouhlíková stratégia bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja na obdobie minimálne 5 rokov. Okrem sektorov budov, verejného osvetlenia, tepelnej energetiky a dopravy bude stratégia rozšírená o sektor inteligentné mestá (smart cities). Mesto Kežmarok disponuje systémom centralizovaného zásobovania teplom, preto neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie bude aj aktualizovaná koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. Strategický dokument bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a teda nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Ukazovateľom zrealizovaných výstupov projektu je 1 lokálna nízkouhlíková stratégia vrátane aktualizovanej koncepcie rozvoja mesta v tepelnej energetike.

Zmluva o NFP nadobudla účinnosť dňa 29.01.2019. Dňa 11.11.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo č. 23/2019, ktorej predmetom bolo Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok a aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Kežmarok v oblasti tepelnej energetiky. Uvedené dokumenty boli schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 02.06.2020.

 

Projekt bol ukončený.

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 24 700,00 €.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.“

 

http://www.op-kzp.sk/