Projekty

Modernizácia vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
19. septembra 2018

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2018-32

Dátum podania žiadosti: 19.09.2018

Predpokladaná realizácia projektu: 2019

Celkové oprávnené výdavky: 582 673,43 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 29 133,67 €

Predpokladaná dotácia: 553 539,76 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Projekt sa bude realizovať v rámci oprávnenej aktivity D. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy. Naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou nasledujúcej hlavnej aktivity typu D.1, a to náhradou autobusov mestskej hromadnej dopravy vysokoenvironmentálnym nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry vrátane nákupu nových nízkopodlažných, nízkoemisných autobusov, konkrétne autobusov MHD. Realizáciou tejto aktivity projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele (kód merateľného ukazovateľa je P0191), a to počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave, ktorých počet bude:

– 1 nahradený autobus linky MHD vysokoenvironmentálnym nízkopodlažným nízkoemisným autobusom s elektrickým pohonom.

Zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy prispeje k jej vyššiemu využívaniu, čím môže dôjsť k zníženiu používania osobných motorových vozidiel a v konečnom dôsledku aj k eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

 

Projekt nebol podporený.