Projekty

Obnova meštianskeho domu Barónka v Kežmarku v r. 2021

Stav
Pripravované
Dátum od
26. januára 2021

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR

Program: 1 Obnovme si svoj dom

Podprogram:  1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Dátum podania žiadosti: 26.01.2021

Predpokladaná realizácia projektu: júl 2021 – december 2021

Celkový rozpočet projektu: 25 888,00 €

Požadovaná dotácia: 24 593,00 €

 

Zhrnutie projektu:

V rámci projektu sa zrealizuje obnova fasády, oprava okien a dverí, čím sa zlepší stavebno-technický stav, zvýši sa atraktivita NKP z pohľadu obyvateľov mesta, ako aj jeho návštevníkov, uchová sa kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

 

Projekt nebol podporený.