Projekty

Obnova meštianskeho domu „Barónka“ v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
17. decembra 2021

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR

Program: 1 Obnovme si svoj dom

Podprogram:  1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Dátum podania žiadosti: 17.12.2021

Predpokladaná realizácia projektu: máj 2022 – december 2022

Celkový rozpočet projektu: 27 429,00 €

Požadovaná dotácia: 26 056,00 €

 

Zhrnutie projektu:

V rámci obnovy chceme realizovať obnovu fasády, opravu okien a dverí, čím sa zlepší stavebno-technický stav, zvýši sa atraktivita NKP z pohľadu obyvateľov mesta, ako aj jeho návštevníkov, uchová sa kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Po realizácii opravy strešných konštrukcií a obnove čelnej, časti bočnej a časti zadnej fasády nehnuteľnosti smerujúcej k Hlavnému námestiu je nevyhnutné vykonať potrebné rekonštrukčné práce na dvorovej sekcii. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa vykoná stavebná obnova dvorovej sekcii a predstavuje nasledovný rozsah prác :

  • Komplexná oprava a následný náter fasády v technologickom postupe : kompletné preškrabanie a prekontrolovanie pôvodných konečných úprav pôvodnej fasády s následným otlčením starých omietok v potrebnom rozsahu (fasáda v bežnej ploche do 30 %, v plochách prislúchajúcich k terénu 100 %). Súčasťou je aj odstránenie kamenného obkladu v soklovej časti, s tým, že 50 % pôvodného kameňa sa použije a následne 50 % bude použitý nový kameň. Lokálne sa doplnení odstránená jadrová omietka a v ďalšom kroku štuková omietka podľa potreby v ucelených úsekoch. V plochách prislúchajúcich k terénu je navrhnutý kompletný systém sanačnej omietky (s výnimkou plôch kde je kamenný obklad sokla – tam sanačný systém v zložení prednástrek + jadrová omietka). Konečný fasádny náter omietky farbou fasádu zjednotí – odtieň podľa pôvodného farebného členenia a zároveň presný kód odtieňa sa bude konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom.
  • Oprava a náter okien, dverí, stolárskych výrobkov, podbíjania okapov zahŕňa odstránenie a očistenie starých náterov, nové olejové nátery okien a dverí, obnova sklenárskeho tmelu, náter podbíjania. Zároveň sa vykoná obnova náteru parapetných dosiek a vonkajších parapetov.

 

Projekt nebol podporený.