Projekty

Obnova strechy meštianskeho domu na ul. Hl. námestie č. 64 s č. ÚZPF 2666/0 v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
29. novembra 2023

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR

Program: 1. Obnovme si svoj dom

Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Dátum podania žiadosti: 29.11.2023

Predpokladaná realizácia projektu: január 2024 – december 2024

Celkový rozpočet projektu: 83 013,00 €

Žiadaná výška dotácie: 78 862,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Technický stav strechy mestskej knižnice je v nevyhovujúcom stave. Jednostranné presvetlenie s osvetľovacími výplňami strešných otvorov nevyhovujúcimi do existujúceho sklonu a technický stav v zastrešení s krytinou technologicky nevhodnou do existujúceho sklonu zapríčiňuje vady, ktoré spôsobujú masívne zatekanie a poruchy v podhľadových konštrukciách a systéme zateplenia. Tieto nedostatky kultúrnu pamiatku poškodzujú a znehodnocujú ju. Okrem týchto technických závad vytvárajú aj estetické, hygienické vady a neumožňujú využívanie priestorov, nakoľko by to bolo zdraviu škodlivé. V rámci obnovy chceme realizovať práce, ktoré budú spočívať v stavebných úpravách strechy a podstrešného priestoru pri zachovaní súčasnej krovovej konštrukcie. Demontujú sa časti strešného plášťa a celého plášťa v mieste strešného svetlíka vrátane všetkých okien. Demontované budú aj oplechovania atík, strešné žľaby a kotlíky. Demontovaný a opätovne inštalovaný bude bleskozvod. Sklon strechy sa nezmení. Strešná konštrukcia bude doplnená dvojitým záklopom s príslušnými fóliami. Strešný plášť bude opatrený parozábranou. Novú strešnú krytinu bude tvoriť tabuľový plech s dvojitou stojatou drážkou. Svetlík bude opatrený strešnými oknami, konštrukcia svetlíka bude doplnená o zdvíhací rám, ktorý zabezpečí minimálny sklon roviny osadenia okna. Lokálne v mieste svetlíka bude vytvorený nový strešný plášť, ktorý nahradí pôvodný. Demontovaný a opätovne inštalovaný bude bleskozvod. Cieľom a zároveň účelom projektu je obnova kultúrnej pamiatky a zvýšenie kvality poskytovaných služieb knižnice. Prínosom realizácie obnovy strechy bude, že sa vytvorí možnosť využitia priestoru na verejné účely, zlepší sa stavebno-technický stav, zvýši sa atraktivita NKP z pohľadu návštevníkov knižnice, obyvateľov mesta, ako aj jeho návštevníkov, uchová sa kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.