Projekty

Oprava a obnova pietneho miesta 2.sv.vojny na Historickom cintoríne

Stav
Pripravované
Dátum od
31. marca 2023

Poskytovateľ:  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023

Účel dotácie: Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: júl 2023 – september 2023

Celkový rozpočet projektu: 11 935,75 €

Žiadaná výška dotácie: 10 742,17 €

 

Zhrnutie projektu:

Pietne miesto 2.sv.vojny nie je v dobrom technickom stave, nakoľko sa do jeho obnovy neinvestovalo už niekoľko rokov. Finančnou podporou sa plánuje sanovať havarijný stav a zvýšiť atraktivita pamätníka a okolia. Oprava a obnova pietneho miesta 2.sv.vojny na Historickom cintoríne spočíva v úprave a obnove celého terénu vojnových hrobov, a to odkopanie a zarovnanie terénu pietneho miesta a položenie kobercového trávnika, odstránenie stromov na pietnom mieste, očistenie a oprava existujúcich obrubníkov po obvode pietneho miesta, očistenie existujúcich pomníkov, pamätnej tabule, chodníka pri pamätnej tabuli a oddelenie pietneho miesta 2. sv. vojny od ostatných hrobov obrubníkom a najmä výmena starých krížov na pietnom mieste za kamenné pomníky. Po ukončení projektu má žiadateľ záujem nastaviť procesy starostlivosti tak, aby bol pamätník dlhodobo udržiavaný v stave, v akom sa mu ho podarí obnoviť.

 

Projekt nebol podporený.