Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku

Stav
Zrealizované
Dátum od
7. novembra 2019

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Dátum podania žiadosti: 07.11.2018

Realizácia projektu: august 2019 – september 2021 (26 mesiacov)

Celkový rozpočet: 340 860,00 €

Požadovaná výška NFP: 340 860,00 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo mestu Kežmarok projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie  a to prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje.

Zhrnutie projektu:  

Cieľom projektu je v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie a špecifického cieľa 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť zlepšiť prístup k cenovo prístupným, trvalo udržateľný ma kvalitným službám zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. V rámci projektu je oprávneným typom aktivity: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení, kde patrí podpora opatrovateľskej služby. Prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v Kežmarku sa skvalitnia a zefektívnia sociálne služby pre prijímateľov. V neposlednom rade tiež prispeje k skvalitneniu života prijímateľov.

Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele:

• počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení

na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 23 (počet pracovných miest opatrovateliek prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas)

• počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: 1.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041S76601 bola podpísaná dňa 30.07.2019 a účinná dňa 06.08.2019.

Článok o projekte je uverejnený v Novinách Kežmarok (č. 9/2019, str. 5).

Projekt bol ukončený.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk         www.ia.gov.sk