Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
6. augusta 2021

        

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Dátum podania žiadosti: 06.08.2021

Realizácia projektu: 12/2021 – 11/2023 (24 mesiacov)

Celkový rozpočet: 326 400,00 €

Schválená výška NFP: 326 400,00 €

 

Zhrnutie projektu: 

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. V rámci projektu je oprávneným typom aktivity: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v Kežmarku sa skvalitnia a zefektívnia služby pre prijímateľov. V neposlednom rade sa tiež prispeje k skvalitneniu života prijímateľov.

Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele:

• Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 20.

• Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 20.

Predpokladaný termín realizácie týchto aktivít je 24 mesiacov.

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BJB601 bola uzavretá dňa 22.11.2021 a účinná dňa 01.12.2021, čo sa považuje za začiatok realizácie projektu.

 

Projekt bol schválený.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

http://www.esf.gov.sk 

http://www.ludskezdroje.gov.sk

https://www.employment.gov.sk/sk/