Projekty

Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu v Kežmarku

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
28. mája 2020

 

Poskytovateľ: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva: IROP-CLLD-P814-512-005

Dátum podania žiadosti: 28.05.2020

Realizácia projektu: 02/2022 – 08/2022

Celkový rozpočet projektu: 270 885,65 €

Schválený finančný príspevok: 72 000,00 €

 

Zhrnutie projektu: 

Cieľom projektu je zlepšiť udržateľné vzťahy medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. V súčasnosti je materiálno-technické zázemie miestneho trhoviska v nevyhovujúcom stave a neumožňuje ponúknuť priestory dostatočnému počtu lokálnych predajcov. Areál tržnice ponúka celoročne priestor pre jedného predávajúceho ovocia a zeleniny, príležitostne tam predávajú miestni farmári, ktorí v súčasnosti predávajú na starých kovovo-drevených pultoch umiestnených v exteriéri. Vzhľadom na súčasný stav je potrebné zrealizovať prestavbu starej mestskej tržnice a jej okolia, a tým zvýšiť kapacitu trhoviska a vybudovať nové trhové priestory, ktoré sprístupnia nové služby pre občanov mesta Kežmarok a pre občanov okolitého regiónu. Taktiež poskytnú nové priestory pre regionálnych predajcov. Prestavba tržnice bude mať okrem iného aj estetický vplyv na okolie a občanov. V súčasnosti neestetické, materiálno-technicky nevyhovujúce prostredie by sa zmenilo na zmodernizované, estetické a reprezentatívne miesto. Mesto Kežmarok plánuje zrealizovať prestavbu mestskej tržnice na regionálnu tržnicu za účelom podpory lokálnych producentov. Stavba bude stáť na pozemku v staršej obytnej zóne s prevažne pôvodnou výstavbou s dobrým prístupom. Zrealizovaná stavba sa bude nachádzať v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Kežmarok. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 9 mesiacov. Merateľným ukazovateľom je počet novovybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných mestských a obecných trhových priestorov v počte 1, kapacita trhoviska sa zvýši o 3 nové predajne regionálnych predajcov.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P814-512-005-001 nadobudla účinnosť dňa 10.06.2021. Začiatok realizácie aktivity projektu začala dňa 14.02.2022, kedy bolo odovzdané stavenisko.

 

Projekt bol schválený.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

 

https://www.masspis.sk/    https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/     https://www.mirri.gov.sk/index.html    https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/