Projekty

Protection of citizens and visitors in Town of Kežmarok (Slovakia) and Town of Nowy Targ (Poland) against threats of terrorism and anti-social events

Stav
Pripravované
Dátum od
1. februára 2018

Operačný program: Internal Security Fund – Police

Kód výzvy: ISFP-2017-AG-PROTECT: Protection

Dátum podania žiadosti: 01.02.2018

Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2020

Celkový rozpočet: 253 269,00 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 25 326,90 €

Predpokladaná výška NFP: 227 942,10 €

 

Zhrnutie projektu:

Na základe aktuálnej hrozby teroristických útokov v Európskych mestách a to najmä v mestách, kde dochádza k zvýšenej koncentrácií  návštevníkov bola na úrovni partnerských miest Kežmarok (Slovenská republika a Nowy Targ – Republika Poľská) bolo v minulosti vykonaných niekoľko spoločných súčinnostných porád. Na poradách bola priebežne vykonaná analýza rizík načrtnutá analýza potrieb na zvýšenie bezpečnosti ľudí pred hrozbou teroristických útokov a v prípade útoku jeho okamžitá eliminácia a následné odstránenie následkov a vzájomná pomoc partnerských miest.

Zároveň bol navrhnutý spôsob zvýšenej ochrany občanov partnerských miest (Kežmarok a Nowy Targ) a návštevníkov týchto miest pred možným teroristickým útokom.

Z krátkodobého hľadiska očakávame prínos projektu v lepšej pripravenosti zainteresovaných bezpečnostných zložiek pri hrozbe teroristického útoku.

Zo strednodobého hľadiska bude prínosom medzinárodná výmena informácií formou školení a spoločných cvičení bezpečnostných zložiek a z dlhodobého hľadiska bude prospešné podstatné zvýšenie materiálnej a odbornej prípravy zainteresovaných subjektov na eliminovanie hrozieb terorizmu.

 

Projekt nebol podporený.