Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestoroch kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
15. marca 2023

Poskytovateľ: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva: IROP-CLLD-P814-512-002

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Dátum podania žiadosti: 15.03.2023

Realizácia projektu: november 2023 – december 2023

Celkový rozpočet projektu: 66 000,00 €

Celkové oprávnené výdavky projektu: 59 371,58 €

Výška schváleného príspevku: 56 403,00 €

 

Zhrnutie projektu: 

Cieľom projektu je zlepšiť a skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby, prostredníctvom ktorých sa vytvorí príjemné a dôstojné prostredie pre život klientov a užívateľov služieb, ktorí sú v zariadení umiestnení a tých, ktorí využívajú jeho služby externe. Rekonštrukciou a modernizáciou vzduchotechniky v kuchyni dôjde k skvalitneniu poskytovaných podporných sociálnych služieb, teda služieb jedálne, ale aj k zlepšeniu prostredia v kuchyni a v jedálni zariadenia. Miestom realizácie projektu je Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, v ktorom dôjde k rekonštrukcii a modernizácii zastaralej a nevyhovujúcej vzduchotechniky v kuchyni. Merateľnom ukazovateľom je Kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb, pričom ide o 261 osôb, ktorí budú môcť využívať zrekonštuované a zmodernizované už existujúce podporné služby, teda služby jedálne.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P814-512-002-002 nadobudla účinnosť dňa 15.07.2023.

 

Projekt bol schválený.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

 

https://www.masspis.sk/

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/

https://www.mirri.gov.sk/index.html

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/