Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestoroch kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
15. marca 2023

Poskytovateľ: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva: IROP-CLLD-P814-512-002

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Dátum podania žiadosti: 15.03.2023

Realizácia projektu: august 2023 – október 2023

Celkový rozpočet projektu: 66 000,00 €

Celkové oprávnené výdavky projektu: 59 371,58 €

Výška schváleného príspevku: 56 403,00 €

 

Zhrnutie projektu: 

Cieľom projektu je zlepšiť a skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby, prostredníctvom ktorých sa vytvorí príjemné a dôstojné prostredie pre život klientov a užívateľov služieb, ktorí sú v zariadení umiestnení a tých, ktorí využívajú jeho služby externe. Rekonštrukciou a modernizáciou vzduchotechniky v kuchyni dôjde k skvalitneniu poskytovaných podporných sociálnych služieb, teda služieb jedálne, ale aj k zlepšeniu prostredia v kuchyni a v jedálni zariadenia. Miestom realizácie projektu je Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, v ktorom dôjde k rekonštrukcii a modernizácii zastaralej a nevyhovujúcej vzduchotechniky v kuchyni. Merateľnom ukazovateľom je Kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb, pričom ide o 261 osôb, ktorí budú môcť využívať zrekonštuované a zmodernizované už existujúce podporné služby, teda služby jedálne.

 

Projekt bol podporený.