Projekty

Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
19. apríla 2017

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Dátum podania žiadosti: 19.04.2017

Realizácia projektu: február 2017 – marec 2021

Celkový oprávnené výdavky: 254 266,72 €

Vlastné spolufinancovanie: 12 713,34 €

Schválená výška NFP: 241 553,38 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v materských školách a to najmä v oblasti zvýšenia zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom zvýšenia kapacít materskej školy. Základnou filozofiou projektu je v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia existujúcej kapacity materskej školy o desať nových miest z pôvodných 95 na 105 miestna základe analýzy potreby navýšenia kapacity materskej školy a vykonať také stavebné úpravy, ktoré jednak umožnia priame zvýšenie kapacity prístavbou, ale zároveň v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia kapacitu sociálnych zariadení a materiálno – technického vybavenia, úpravou areálu a tiež zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. Naplnenie cieľa sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít zameraných na zvýšenie a rozšírenie kvality vzdelávania materskej školy.

Zámerom projektu je rozšírenie kapacít materskej školy Možiarska prostredníctvom týchto aktivít:

• Aktivita č. 1: Rozširovanie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou, rekonštrukciou a zmenou dispozície objektu

• Aktivita č.2: Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti a záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania

• Aktivita č. 3: Obstaranie materiálno – technického vybavenia objektu materskej školy

• Aktivita č. 4: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti objektu materskej školy.

Projekt bol schválený.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 08.12.2017. Na základe Zmluvy o dielo č. 243/2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.09.2019, sa uskutočnilo odovzdanie staveniska. Stavebné práce na projekte sa ukončili dňa 13.10.2020, kedy nadobudlo právoplatnosť Kolaudačné rozhodnutie. Súčasťou projektu je aj obstaranie materiálno – technického vybavenia novovzniknutej výstavby. Dňa 27.11.2020 boli podpísané Kúpne zmluvy č. Z202030939_Z a č. Z202030942_Z. Obe tieto zmluvy nadobudli účinnosť dňa 28.11.2020. Materiálne vybavenie bolo dodané dňa 10.12.2020 a technické vybavenie bolo dodané dňa 11.12.2020.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 241 659,19 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

 

www.mpsr.sk     www.mirri.gov.sk

Galéria