Projekty

Rekonštrukcia kotolne Základnej školy Grundschule, Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
29. januára 2019

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Dátum podania žiadosti: 29.01.2019

Predpokladaná realizácia projektu: júl 2019 – december 2019

Celkový rozpočet: 213 033,06 €

Požadovaná výška NFP: 202 381,41 €

 

Zhrnutie projektu:

Zámerom projektu je v rámci prioritnej osi 1, špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality, nahradiť tri existujúce plynové kotle, strojného zariadenia v plynovej kotolni verejnej budovy, Základnej školy – Grundschule v Kežmarku. Vymenené budú za dva nové nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Projekt rieši aj SMART prvky inteligentného vykurovania, ktoré nová kotolňa bude spĺňať (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania a ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet).

 

Projekt nebol podporený.