Projekty

Rekonštrukcia NKP na ul. Hlavné námestie č. 25 v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
16. februára 2024

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Výzva: Výzva pre región

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1 – Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok

Dátum podania žiadosti: 16.02.2024

Predpokladaná realizácia projektu: január 2024 – november 2026

Celkový rozpočet projektu: 272 554,61 €

Požadovaná dotácia: 200 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP, ktorá pozostáva z navrhovanej opravy, údržby a stavebných úprav existujúcich priestorov na poschodí, pôvodne určených na bývanie. Budova bola čiastočne opravovaná, aby sa zastabilizovala. Je potrebné dokončenie rekonštrukcie tejto budovy. Na prízemí je obchodná prevádzka. Budova meštianskeho domu č. 25 sa nachádza v centrálnej mestskej zóne v pamiatkovej rezervácii mesta Kežmarok, na ul. Hlavné námestie v súvislej zástavbe už prestavaných pôvodných meštianskych domov a je zapísaná v zozname nehnuteľných pamiatok – NKP pod c. 2636/1. V súčasnosti sa nachádza objekt v nevyhovujúcom stave. Tieto nedostatky kultúrnu pamiatku poškodzujú a znehodnocujú ju. Z poskytnutej dotácie a z vlastných zdrojov žiadateľa sa zrekonštruuje poschodie, podkrovie a čiastočne prízemie s pivnicou domu, dvorná fasáda s pavlačou. V meštianskom dome budú po rekonštrukcii na poschodí a v podkroví dva byty slúžiace pre potreby mesta. Hlavným prínosom realizácie projektu bude zlepšenie stavebno-technický stavu budovy, zvýši sa atraktivita NKP z pohľadu obyvateľov mesta, ako aj jeho návštevníkov, uchová sa kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.