Projekty

Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
28. mája 2021
Kód výzvy
IROP-PO4-SC431-2021-65

ilustračný obrázok     ilustračný obrázok ilustračný obrázok

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

Dátum podania žiadosti: 28.05.2021

Predpokladaná realizácia projektu: september 2018 – august 2023

Celkový rozpočet: 1 611 532,01 €

Schválená výška NFP: 1 526 965,41 €

 

Zhrnutie projektu:

Projekt je zameraný na regeneráciu vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.Revitalizácia zahŕňa sadovnícke úpravy, obnovu existujúcich chodníkov a vytvorenie nových oddychových a stretávacích zón, nové detské a workoutové ihriská a výmenu a doplnenie mobiliáru (lavičky, koše, stojany na bicykle a pod.), obnovu parkovísk. Zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry do prostredia vnútrobloku poskytne mesto svojim obyvateľom miesto, kde sa zdravšie a lepšie býva. Prostredníctvom stavebných a sadovníckych úprav parkovísk prispeje k zlepšeniu environmentálnych aspektov verejného priestranstva a zvýši tak technickú, krajinársku, sadovnícku, spoločenskú, vybavenostnú a kultúrnu úroveň existujúceho verejného priestranstva. Projekt prinesie fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno – hospodársky prínos pre jednotlivca aj pre celé spoločenstvo obyvateľov sídliska s ohľadom na zdravotno – rekreačný aspekt a ekologicko – stabilizačnú funkciu.Celkovým cieľom projektu je budovaním prvkov zelenej infraštruktúry v priestore vnútrobloku mestského sídliska, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a znižovaním znečistenia ovzdušia a hluku zlepšiť životné prostredie a skvalitniť tak život obyvateľov mesta Kežmarok.Zámerom projektu je využiť schopnosti prírody poskytovať danému verejnému priestranstvu tzv. ekosystémové služby – to znamená prínosy, ktoré ľudia získavajú od ekosystémov a majú vplyv na prosperitu a životnú úroveň.

Hlavnými prínosmi projektu sú:

  • Protihluková funkcia – vysadením vhodných drevín v blízkosti miestnej komunikácie
  • Zníženie znečistenia ovzdušia – odstránením starých asfaltových a betónových plôch, ktoré spôsobujú nadmerné prášenie kvôli zvetrávaniu týchto plôch
  • Posilnenie ekologickej stability prostredia – vytvorením nových zatrávnených plôch projekt biodiverzite poskytne prostredie a ekosystému umožní fungovanie
  • Vodozádržný systém – využitím materiálov pri revitalizácii ako štrk, piesok a mulčovacia kôra, vodopriepustný povrch z betónovej vegetačnej tvárnice uloženej do štrkového lôžka s trávnatou plochou a následným osadením drenážnych potrubí bude vytvorený vodozádržný systém, vďaka ktorému bude vzduch na sídlisku vlhkejší, sviežejší a zdravší
  • Zvýšenie zdravotno-hygienického štandardu kvality ovzdušia s ohľadom na redukciu alergénov – znížením prašnosti, zvlhčením vzduchu, zazelenaním vnútrobloku a výberom vhodných drevín na výsadbu.

 

Projekt bol schválený.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 1 526 965,41 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.