Projekty

Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok

Stav
Zrealizované
Dátum od
30. júna 2017

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Dátum podania žiadosti: 30.06.2017

Celkový rozpočet: 520 140,76 €

Vlastné spolufinancovanie: 26 007,04 €

Schválená výška NFP: 494 133,72 €

Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na regeneráciu vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry do prostredia vnútrobloku poskytne mesto svojim obyvateľom miesto, kde sa zdravšie a lepšie býva. Hlavnými prínosmi projektu sú:

  • protihluková funkcia – vysadením vhodných drevín v blízkosti miestnej komunikácie,
  • zníženie znečistenia ovzdušia – odstránením starých asfaltových a betónových plôch, ktoré spôsobujú nadmerné prášenie kvôli zvetrávaniu týchto plôch,
  • posilnenie ekologickej stability prostredia – vytvorením nových zatrávnených plôch,
  • vodozádržný systém – využitím materiálov pri revitalizácii ako štrk, piesok a mulčovacia kôra a následným osadením drenážnych potrubí bude vytvorený vode zádržný systém, vďaka ktorému bude vzduch na sídlisku vlhkejší, sviežejší a zdravší,
  • zvýšenie zdravotno-hygienického štandardu kvality ovzdušia s ohľadom na redukciu alergénov – znížením prašnosti, zvlhčením vzduchu, zazelenaním vnútrobloku a výberom vhodných drevín na výsadbu.

Projekt je zrealizovaný.

Mestu Kežmarok bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Revitalizáciu vnútrobloku Sever, Kežmarok“ v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Investičná priorita 4.3 Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Konkrétny cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania ovzdušia a hluku.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041K531-431-16 bola podpísaná dňa 17.04.2018. Zmluva bola zverejnená na centrálnom registri zmlúv, s účinnosťou od 24.4.2018. K zmluve poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli podpísané 3 dodatky. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 39 mesiacov.

Projekt je zameraný na regeneráciu vnútrobloku sídliska Sever s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Predmetom je vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry prostredníctvom výsadby nových drevín a zelene, odstránenie starých asfaltových plôch a vytvorenie nových zatrávnených plôch, ktoré podporia udržanie vody v krajine, výstavba oddychovej zóny určenej na cvičenie (zakomponovanie vonkajších fitnes prvkov) ale aj trávenie voľného času rodín s deťmi.

Projektom revitalizácie získal vnútroblok sídliska Sever nový vzhľad, vďaka čomu sa zvýšila kvalita života a bývania obyvateľov sídliska. Výrazným spôsobom sa podporila ekologická stabilita prostredia, ktorá zazelenaním zlepší zdravotno-hygienické podmienky sídliska a zníži množstvo alergénov. Oddychová zóna bude mať psychologický, emocionálny, sociálny aj rekreačný prínos pre všetkých obyvateľov sídliska.

Zmluva o dielo č. 4019/01 na zhotovenie diela – stavby bola podpísaná dňa 23.07.2019, účinnosť nadobudla dňa 24.07.2019. Stavenisko bolo odovzdané dňa 26.07.2019. K Zmluve o dielo boli podpísané 2 dodatky. Ukončenie realizácie hlavnej aktivity bolo v júli 2020.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 494 133,72 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

www.esf.gov.sk          www.minv.sk

Galéria