Projekty

Rozšírenie a zvýšenie existujúcich kapacít kompostárne v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
28. februára 2023

Poskytovateľ:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva č.: OPKZP-PO1-SC111-2019-56 – 56.  – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Dátum podania žiadosti: 28.02.2023

Predpokladaná realizácia projektu:  júl 2023 – december 2023

Celkový rozpočet projektu: 323 021,70 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 306 870,61 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu v meste Kežmarok je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Mesto v súčasnosti zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov mesta prostredníctvom zberného dvora a kompostárne, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Ich súčasťou je hala na triedenie skla a betónové boxy na dočasné skladovanie vytriedených zložiek. Navrhovaný projekt sa bude realizovať v meste Kežmarok, ktoré patrí do Prešovského kraja. Projekt zahŕňa výstavbu doplnkovej stavby k hlavnej stavbe kompostárne a nákup techniky nevyhnutnej na zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zakúpené zariadenie – mobilný drvič na podvozku – umožní zhodnotenie odpadu na kompost. Ten bude následne využívaný pre potreby mesta a obyvateľov. Cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia mesta Kežmarok, obyvatelia obce, v blízkosti ktorej existuje skládka odpadov, Mestský úrad Kežmarok, podnikatelia v meste a iné zainteresované právnické osoby. Projekt je potrebné realizovať z environmentálnych dôvodov (zamedzenie vzniku „čiernych“ skládok odpadu), ale aj z dôvodov ekonomických (mesto vynakladá ročne vysoké čiastky na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu). Produkcia nevytriedeného komunálneho odpadu sa realizáciou projektu zníži a produkcia vytriedených zložiek sa naopak zvýši vďaka rozšíreniu zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu so zameraním na jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.