Projekty

Rozšírenie areálu festivalu Európske ľudové remeslo o historické trhovisko

Stav
Zrealizované
Dátum od
27. februára 2021

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj

Výzva: Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2021

Program: 2. Kultúra

Podprogram:  Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky
Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

Dátum podania žiadosti: 27.02.2021

Realizácia projektu:  máj – august 2021

Celkový rozpočet projektu:  10 800,00 €

Poskytnutá dotácia: 8 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

V roku 2021 mesto Kežmarok organizuje 30. ročník kultúrneho festivalu Európske ľudové remeslo. Pri príležitosti okrúhleho výročia máme v pláne výrazne rozšíriť areál festivalu a doplniť ďalšie kultúrno historicko remeselné ukážky dobových remesiel a historického trhu.

 

Projekt bol ukončený.

 

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“